ASESORAMENTO LEGAL FISCAL

A UFEDEGA ofrece un servizo de asesoramento fiscal para as federacións deportivas galegas, estás poderán facer aquelas consultas que consideren sobre:

  • Asesoramento e xestión Fiscal.
  • Modelos fiscais: IVE/IVE, IRPF, imposto de sociedades, pagos a conta, etc.
  • Imposto sobre o Valor Engadido, liquidación trimestral e resumo anual.
  • Elaboración e tramitación de escritos, ante a Administración Tributaria.
  • Consultaría en materia fiscal
  • Formas de pago