Fai escasos días o Xunta de Galicia publicou no DOGA

a LEY 10/2017 , de 27 de Decembro, relativa a espectáculos públicos

e actividades recreativas.